Regulamin udostępniania treści cyfrowych

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2023

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się udostępnianie darmowych materiałów cyfrowych w zamian za zapis na mailing na stronie devszczepaniak.pl.

§1 Definicje

 1. Administrator – Dominik Szczepaniak.
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: devszczepaniak.pl.
 4. Mailing – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator wysyła treści informacyjne oraz marketingowe.
 5. Formularz – miejsce na Stronie umożliwiające wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki Mailingu oraz w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 6. E-book – dokument w formacie PDF udostępniany Użytkownikowi przez Administratora po zapisie na Mailing za pomocą Formularza.

§2 Dokonanie transakcji

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka 106 Pytań Rekrutacyjnych Junior JavaScript Developer. Użytkownik nie wnosi opłaty pieniężnej. Zapłatą jest zapis na Mailing za pośrednictwem Formularza i przekazanie adresu e-mail Użytkownika Administratorowi.
 2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapis na Mailing, może dokonać zakupu E-booka płacąc cenę określoną przez Administratora i spełniając warunki opisane na dedykowanej podstronie: https://devszczepaniak.pl/kup-ebook-pytania-rekrutacyjne.
 3. Zawarcie umowy wymaga przesłania wypełnionego Formularza, i potwierdzenia zapisu na Mailing. Umowę uważa się za zawartą w momencie kliknięcia w link potwierdzający zapis na Mailing wysłany na adres e-mail podany w Formularzu.
 4. Zapisując się na Mailing, Użytkownik deklaruje, że spełnia wymogi techniczne konieczne do odebrania i użytkowania E-booka: dostęp do Internetu, aktywny adres e-mail, narzędzia i oprogramowanie niezbędne do poprawnego uruchomienia pliku w formacie PDF.
 5. Poprawne wypełnienie Formularza wymaga podania adresu e-mail oraz imienia Użytkownika. Dane podane w formularzu nie są weryfikowane pod kątem ich prawdziwości.
 6. Przekazanie E-booka Użytkownikowi następuje po zawarciu umowy w przeciągu 48 godzin.

§3 Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. E-book oraz treści w nim zawarte, w szczególności tekst oraz grafiki, korzystają z ochrony prawa autorskiego.
 2. E-book udostępniany jest Użytkownikowi do własnego użytku. Dozwolone jest udostępnianie E-booka innym podmiotom do ich własnego użytku w niezmienionej formie przy jednoczesnym wskazaniu Administratora jako autora E-booka.
 3. Zabronione jest dalsze powielanie, utrwalanie E-booka i jego fragmentów w  zmodyfikowanej formie.
 4. Naruszenie praw Administratora poprzez złamanie postanowień o których mowa w § 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Regulaminu może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Do odstąpienia od umowy konieczna jest deklaracja przesłana Administratorowi na adres [email protected]. Odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z rezygnacją otrzymywania Mailingu.
 2. Administrator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi E-book zgodny z umową. Zgodność z umową oceniana jest według ustawy o prawach konsumenta.
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową E-booka, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Brak zgodności E-booka z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia E-booka zakłada domniemanie istnienia braku zgodności w momencie dostarczenia.
 4. W razie niezgodności E-booka z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od doręczenia reklamacji.

§5 Polityka cookies i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest konieczne zawarcia umowy o udostępnienie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci E-booka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Po dostarczeniu E-booka, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są także w celu obsługi Mailingu, w szczególności wysyłki wiadomości e-mail i analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Mailingu.
 7. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 8.  Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentach: Polityka PrywatnościPolityka Cookies.

§6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na rozwiązanie ewentualnych sporów na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Informacje o sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów dostępne są pod adresem http://polubowne.uokik.gov.pl.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do E-booka oraz Regulaminu określającego te zasady.
 2. Nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed ich zmianą zasad.
 3. Wszelkie spory z Administratorem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Administratora.